બંધ

  શ્રી એચ. એ. દવે

  શ્રી એચ એ દવે
  • હોદ્દો: મુખ્ય જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ

  જન્મ તારીખ: ૨૪/૧૨/૧૯૬૪
  ન્યાયતંત્રમાં નિમણૂકની તારીખ :-૧૧/૦૬/૧૯૯૬
  નિવૃત્તિની તારીખ : ૩૧/૧૨/૨૦૨૪